Nishiyama, Steven, Valley Hospital Las Vegas, NV, United States